QAS - Univerzitet Crne Gore
Saradnja Linkovi Pitanja Kontakt

Dobrodošli na sajt QAS-a

Kvalitet visokog obrazovanja je jedan od ključnih elemenata za ostvarivanje misije Univerziteta Crne Gore, uključivanje u Evropski prostor visokog obrazovanja, mobilnost i priznavanje diploma.

Sistem obezbjeđenja kvaliteta (QAS) je sveobuhvatan pristup izgradnji institucionalnih mehanizama, koji se odnose na stalan proces vrednovanja (praćenja, ocjenjivanja, garantovanja, poboljšanja) i koordinacije programa rada i inicijativa.

Dugoročni cilj implementacije QAS-a je primjena visokih standarda naučnog, stručnog i obrazovnog razvoja i osposobljavanje svih učesnika u procesu rada Univerziteta Crne Gore.

• Organizacija i implementacija QAS-a je usklađena sa načelima, mjerilima i kriterijumima rada i vrednovanja UCG, organizacionih jedinica i studijskih programa, uvažavajući posebnost pojedinih oblasti nauke, umjetnosti i visokog obrazovanja.

• Svi učesnici u procesu rada na Univerzitetu (studenti, akademsko osoblje, stručno i neakademsko osoblje, rukovodstvo Univerziteta i organizacionih jedinica) su interni korisnici QAS-a Univerziteta.

• U QAS su uključeni i eksterni korisnici - stakeholders (nadležni organi, privredna društva) saglasno svojim nadležnostima.

• Kultura kvaliteta, kao sposobnost da se QAS razvije u svakodnevnom radu i time postigne kontinuirano obezbjeđenje kvaliteta ne oslanjajući se isključivo na periodičnu evaluaciju, implementira se u svim aspektima rada i prepoznatljiva je u svim normativnim aktima Univerziteta.

Dokumenta

Linkovi

Kontakt

• Odluka o implementaciji QAS-a
• Pravilnik o ogranizaciji i radu QAS-a
• Poslovnik o radu Odbora QAS-a
• Univerzitet Crne Gore
• WUS Austria
• Austrian Development Cooperation
• WYG International
• Delegation of the EU to Montenegro
• Centar Informacionog Sistema
• Prof. dr. Mitar Mišović – Rukovodilac centra
• Centar za studije i kontrolu kvalitata UCG (+382 20 414 252)
• Miloš Mrdović – Informaciona podrška

Aktuelnosti

Odgovori na često postavljana pitanja u vezi sa QAS-om na Univerzitetu su dostupni u odjeljku "Pitanja".

• vodi me tamo

Detaljna agenda projektnih aktivnosti QAS-a je objavljena u odjeljku "Projekti".

• vodi me tamo

Dio zvanične dokumentacije Sistema za obezbjeđenje i unapređenje kvaliteta Univerziteta mozete preuzeti preko odjeljka "Dokumenta".

• vodi me tamo

Saradnja Linkovi Pitanja Kontakt Uslovi Korišćenja i Privatnost © 2010 Centar Informacionog Sistema
Univerzitet Crne Gore